Kuopion kaupunki lisää verkkosivuilleen pian uuden linkkipainikkeen, Kuopio Highlightsin. Uusi sivustokokonaisuus tulee olemaan paikka, mistä päättäjät ja kaupungin sidosryhmät löytävät helposti ajankohtaista tietoa ja materiaalia Kuopiolle tärkeistä asioista.

Kuopio Highlights -verkkoalusta kokoaa tärkeimmät ja viimeisimmät tiedot Kuopiosta.  Sen myötä kaupungilla on käytössään avoin, hyvä ja vaivaton materiaalipankki Kuopiosta kertomiselle ja edunvalvonnalle.

– Kaupunkialueiden keskeisten edunvalvonnallisten asioiden systemaattinen ja pitkäjänteinen edistäminen on keskeinen kaupunkien menestykseen vaikuttava tekijä. Halusimme luoda uudenlaisen tavan tehdä kaupunkitasoista vaikuttamisviestintää, kohdentaa sisältöä ja jakaa sitä verkkoalustan kautta, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen toteaa.

Uuden Kuopio.fi -etusivulta löytyvän linkkipainikkeen myötä alueen kannalta tärkeät asiat nousevat asukasviestintään liittyvän tiedon joukosta jatkossa paremmin esille.

– Loimme alueen kehittymisen ja markkinoinnin kannalta tärkeisiin asioihin keskittyvän verkkoalustan, ja kutsumme sen käyttäjäksi omat, laajoja verkostoja omaavat sidosryhmämme. Yhteinen äänemme kuuluu kauemmaksi.

Kuopio Highlights -verkkoalusta rakentuu kolmesta osiosta. Uuden sivustokokonaisuuden teemoina ovat saavutettavuus, hyvinvointi ja kasvu sekä osaaminen. Jokaisessa osiossa tuodaan esiin teemoihin liittyviä kärkihankkeita, faktoja ja ajankohtaisia asioita.

– Pyrimme tuomaan esille kaupunkimme tavoitekuvaa siitä, millaisia asioita toteuttamalla pääsemme kohti päämääräämme olla Hyvän elämän pääkaupunki 2030.

Vaikuttavuusviestinnän kohderyhminä ovat niin poliittiset päättäjät, kansainväliset ja kotimaiset mediat kuin yritykset, kuntalaiset ja kansainväliset verkostotkin.

– Vaikuttamisviestinnän kohderyhmät voidaan jaotella kahteen osaan: toisaalta sisäiset tärkeät puhemiehet; omat päättäjät, vaikuttajat, yritykset, toimijat ja kuntalaiset – toisaalta Kuopiosta kiinnostuneet kansainväliset ja kotimaiset mediat, investorit, kansainväliset verkostot ja kumppanit.
Kuopion kaupungin vaikuttavuusviestinnän tavoitteena on, että kaikki sidosryhmät puhuvat Kuopion tärkeistä teemoista samalla kielellä, koska se on tunnetusti hyvin tehokas keino vaikuttaa asioiden esille nostamisessa.

– Haluamme opastaa kohderyhmäämme käyttämään Kuopio Highlights -sivustoa avukseen aina, kun sillä on tarve päivittää tietojaan Kuopiolle tärkeistä asioista.

Materiaalia tulee löytymään useassa muodossa. Perinteisen tekstimuotoisen informaation lisäksi sivustokokonaisuus tulee sisältämään myös videoita ja PowerPoint -esitysaineistoja. Mediapankista löytyvät ajankohtaiset uutiset ja blogit, edunvalvonnan ajankohtaiset selvitykset ja kannanotot sekä markkinointi- ja esittelymateriaalit.

– Pyrimme antamaan sivustokokonaisuuden kautta mahdollisimman kattavan kuvan alueemme elämäntyylistä, johon liittyvät niin kovat numeeriset arvot, pehmeät hyvän elämän tekijät kuin monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudetkin, Soininen sanoo.

Verkkoalustan tukena julkaistaan myös painettua Kuopio by Nature –vuosijulkaisua, jonka lanseeraus sijoittuu syksyyn koronatilanteen vuoksi.

Teksti: Maiju Korhonen


Kuopio highlights -sivusto on toteutettu osana Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavaa Future Savo -hanketta.