Teksti: Jarmo Seppälä  //  Kuva: Vicente Serra

Kuopion perusopetuksen kouluissa toteutetaan vuosittain vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK), joista toinen on kunta- ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2019–2020 kuntakohtainen MOK Kuopiossa on Terve elämä. Tämä toteutetaan syksyllä yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

MOK:n tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita. Oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa.

Kuopion peruskouluissa MOK-työskentelyssä ovat mukana kaikki noin 10 500 oppilasta.

– Koulukohtainen MOK voidaan toteuttaa kevätlukukauden aikana. Sen aiheina ovat olleet esimerkiksi liikenne, yrittäjyyskasvatus, kotiseututyö tai jokin muu kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen jakson alkamista, perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen esittelee.

MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys. Oppilaan työaika tälläkin viikolla on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä. MOK tarjoaa mahdollisuuksia myös yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön.

– Oppilaat oppivat työskennellessään myös esimerkiksi työelämän tiimitaitoja, tiedonhankintaa ja projektityötä. Opettajien kannalta kyseessä on tiimiopettajuus, joka vaatii hieman erilaista paneutumista kuin perinteinen opetustyö, Kuitunen kertoo.

Tärkeää on se, että oppilaiden kanssa pohditaan, mitkä ovat monialaisen oppimiskokonaisuuden keskeiset tavoitteet ja sisällöt, työskentelytavat ja oppimisympäristöt. Jo työskentelyn alussa on syytä olla selvillä, mistä jakson lopussa tiedetään, miten on onnistuttu. Jakson lopussa tehdään palautekysely oppilaille.

Lisää intoa projektityöstä

Kuopiossa on eri kouluilla yhteensä noin 70 koulutettua MOK-tutoropettajaa, jotka opastavat ryhmien toimintaa.

Yksi tutoreista on Särkiniemen koulun apulaisjohtaja Eija Rautiainen. Hänen mukaansa MOK-toiminta vaatii uudenlaista ajattelua sekä opettajilta että oppilailta.

– Meillä oli viime keväänä MOKin aiheena Vesi ja ilma. Projektityö on aika haasteellista, mutta palkitsevaa, kun eri-ikäiset oppilaat tekevät teeman kimpussa yhteistyötä, jossa korostuvat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja onnistumisen arviointi.

Rautiaisen mukaan menetelmä lisää oppilaiden yhteisöllisyyttä ja rutiineista poikkeaminen antaa lisää intoa. Myös opettajien yhteistyö lisääntyy, ja työhön voidaan tuoda lisäosaamista opettajien omien harrastusten puolelta.

Terve elämä -MOK-työskentely:
– opettajat ja oppilaat opettelevat käyttämään Teams-ohjelmaa
– ennakkotehtävä oppilaille ja aiheen valinta
– suunnittelu: projektisuunnitelma, myös tiedonhaku suunnitellaan
– tutkitaan: tehdään esim. kysely
– valmistellaan esitys, joka voi olla monimuotoinen, tähän vaiheeseen kuuluu opponointi
– vaikutetaan: miten onnistuimme, itsearviointi