Kuopiossa on käynnistetty elokuussa 2018 Tarjoomo-hanke, jonka tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tukemaan kotona asuvien ikäihmisten arjessa selviytymistä. Kotona asuvien ikäihmisten joukko kasvaa koko ajan ja heidän erilaisten tarpeidensa täyttäminen luo haastetta niin julkisille toimijoille kuin ikäihmisille itselleen sekä heidän läheisilleen. Se, että tämä kasvava tarve pystytään täyttämään, vaatii aivan uudenlaista asennoitumisen ja ajattelemisen kulttuuria. Julkisen sektorin resurssit ovat jo nykyisen palveluiden tarvitsijoiden määrän kanssa tiukoilla, kuten olemme saaneet tiedotusvälineistä nähdä ja kuulla.

Julkisten palvelujen tarjoajien ohella on tälläkin hetkellä olemassa runsas joukko yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarjoavat palveluitaan ikäihmisille. Aina ei osata edes yhdistää miten erilaiset palvelut auttavat ikäihmisiä. Löytyy kotiin vietäviä palveluita, kuten esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluita tai ystäväpalveluita, mutta samalla tavalla kodin ulkopuolella tarjottavat palvelut tukevat kotona asumista. Ne ovat osaltaan tukemassa esimerkiksi ihmisten sosiaalisten kontaktien tarvetta. Tällaisia palveluita ovat mm. erilaiset liikuntapalvelut, kuten kuntosalit ja ryhmäliikunnat sekä kulttuuripalveluiden laaja kirjo.

Usein ikääntyvillä ihmisillä ei ole tietoa, mitä palveluita esimerkiksi Kuopiossa on tarjolla ja mistä ne ovat helposti löydettävissä. Tarjoomo- hanke haluaa olla omalta osaltaan rakentamassa ratkaisua tähän palveluntarjoajien ja tarvitsijoiden kohtaamisongelmaan. Hanke kokoaa yhteen 20-40 toimijaa, jotka koostuvat ikäihmisille palvelujaan tarjoavista hoiva- ja palveluyrityksistä, järjestöistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista. Tämä toimijaverkosto rakentaa toimintamallin mm. palveluvalikolle, josta nämä erilaiset palvelut ovat löydettävissä. Samalla palveluitaan tarjoavat toimijat pääsevät mukaan sähköiseen palveluvalikkoon, josta heidän palvelunsa ovat helposti löydettävissä yhdestä paikasta.

Tämän toimijaverkoston kautta tavoite on rakentaa sellainen ilmapiiri, jossa uusia palveluita, palvelupolkuja ja palvelukokonaisuuksia rakentuu. Hankkeen tavoitteiksi on asetettu vuoden 2019 aikana testataan useita erilaisia ideoita, että onko niistä mahdollisuus muodostua uusia palveluita. Näiden kokeilujen kautta rakennetaan sitten toimintamalli, jonka avulla on helppoa eri tahoilta saapuvista ideoista rakentaa toimivia palveluita.

Kuopiosta puuttuu myös tila, jossa hyvinvointiteknologian, apuvälineiden ja palveluiden tarjoajat löytyisivät yhdestä paikasta. Tällaiselle helposti saavutettavalle, ns. matalan kynnyksen paikalle on myös tarkoitus rakentaa malli tämän hankkeen aikana.

Näitä erilaisia malleja rakennetaan toimijaverkoston avulla, jonka on viime aikaisten kokemusten pohjalta todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista toimia. Mukaan onkin ilmoittautunut jo melkein kolmekymmentä erilasta toimijaa. Mukana on niin hoiva-alan yrittäjiä, kuntosaleja kuin henkilökuljetuksiin erikoistuneita yrityksiäkin. Samoin mukaan on lähtenyt yhdistyksiä ja muita kolmannen sektorin toimijoita, joiden tavoitteena on tarjota ikäihmisille turvallista vanhuutta. Tallaisen verkostomaisen toimintatavan toivotaan myös luovan mukana olijoille ajatuksia yhdessä tarjottavista palveluista, jotka sitten toisivat lisäarvoa, uusia palveluita ja uudenlaista toimintaa kaikille.

Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Savonia-Ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja hankkeesta Projektipäällikkö Tapani Patosalmi 044-7183174 tai tapani.patosalmi@kuopio.fi

www.tarjoomo.fi